Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Διαδικασία επιχορήγησης Σωματείων από το Υπ. Πολιτισμού

Α) Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στο Υπουργείο:
1. Αίτηση στην οποία αναφέρονται :
α) Οι λόγοι για τους οποίους ο φορέας αιτείται οικονομική ενίσχυση
β) Απολογισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων των δύο προηγούμενων ετών .
γ) Προγραμματισμό , εφόσον υπάρχει , των πολιτιστικών εκδηλώσεων του επόμενου έτους .
2. Πρόσφατο καταστατικό του Συλλόγου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού .


Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας προωθεί τα αιτήματα στην ιεραρχία του ΥΠΟΠΑΙΘ με σκοπό την έγκριση οικονομικής τους ενίσχυσης .

Β) Εφόσον εγκριθεί η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τα κάτωθι αναγραφόμενα δικαιολογητικά , για την περαίωση της επιχορήγησής τους .

ΦΕΚ ή Καταστατικό και τροποποιήσεις του, του προς επιχορήγηση οργανισμού, θεωρημένο από Πρωτοδικείο, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων.
Έγγραφο του επιχορηγούμενου φορέα με σαφή αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης όπου θα αναφέρει σαφώς πώς θα διατεθούν τα χρήματα καθώς και αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους (με αρ.πρωτοκόλλου και πρωτότυπη υπογραφή) και θα συνοδεύεται από απόσπασμα πρακτικού ορισμού του Δ.Σ.
Ασφαλιστική & Φορολογική ενημερότητα βεβαιωμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή μέσω Internet.
Ταμειακά υπόλοιπα από λογαριασμούς που διατηρεί ο φορέας σε τραπεζικά ιδρύματα, βεβαιωμένα από τις αντίστοιχες τράπεζες συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/96) του φορέα ότι δε διατηρούν άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς πέραν αυτών που φαίνονται τα ταμειακά του υπόλοιπα. Στην ίδια δήλωση θα μπορεί να δηλωθεί ότι τα ταμειακά υπόλοιπα που υπάρχουν (ιδίως αν υπερβαίνει το ποσό της επιχορήγησης) αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του οργανισμού (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/96) του φορέα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε ΦΜΥ και ΦΠΑ, που να αναφέρει ότι έχει πληρωθεί η εκκαθαριστική του προηγούμενου έτους και το τελευταίο δίμηνο ή τρίμηνο του τρέχοντος έτους (να αναφέρεται ποιο δίμηνο ή τρίμηνο είναι). H υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τις εκτυπώσεις μέσω taxisnet, της εκκαθαριστικής του προηγούμενου έτους και της τελευταίας περιόδου (διμήνου ή τριμήνου). Σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται αντίγραφο έναρξης σύστασης μη φυσικού προσώπου ή αν δεν υπάρχει Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/96) ότι δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανήκει στο μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, οφείλει να καταθέσει μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 σύμφωνα με την υπ’αρ.: 2/22717/0094/09.03.2011 (ΦΕΚ 474/Β/24.03.2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.», που να αναφέρει ότι δεν ανήκει στο μητρώο φορέων Γεν. Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης που να φαίνεται το IBAN και ο αρ.λογαριασμού.
Οφείλετε να καταθέσετε με διαβιβαστικό έγγραφο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο της περιοχής σας (για την Αθήνα είναι : 8η Υπηρεσία Επιτρόπου, Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα) και στη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΠΟΑ (Γενικό Πρωτόκολλο-Μπουμπουλίνας 20, 10682, Αθήνα), τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης και της τρέχουσας και να μας φέρετε το διαβιβαστικό σας με τον αρ.πρωτοκόλλου που σας έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και το ΥΠΠΟΑ. Εάν δεν έχετε πάρει επιχορήγηση, θα πρέπει να το αναφέρετε στο διαβιβαστικό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING, ENA ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ