Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Αδεια λειτουργίας Αθλητικών χώρων


Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων, όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από αυτά που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 83, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για όσους αθλούνται και για τους θεατές. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης, ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. Δεν διαξάγεται αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα σε αθλητική εγκατάσταση που δεν έχει άδεια λειτουργίας.

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο

Αίτηση[1] ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του Σωματείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση. Η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να φέρει τη σφραγίδα[2] του σωματείου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
       Επωνυμία[3], ταχυδρομική δ/νση  του σωματείου ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σωματείου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), έτος ίδρυσης και, για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο σε άλλο άθλημα, αριθμό μητρώου αναγνώρισης και αριθμό απόφασης Γ.Γ.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING, ENA ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ