Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Αδεια λειτουργίας Αθλητικών χώρων


Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων, όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από αυτά που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 83, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για όσους αθλούνται και για τους θεατές. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης, ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. Δεν διαξάγεται αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα σε αθλητική εγκατάσταση που δεν έχει άδεια λειτουργίας.


Εντωμεταξύ με την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/329823/22861/1694/307/07.10.2016 (ΦΕΚ 3233/07.10.2016 τεύχος Β’) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β'/1793/6-12-2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ 1793/Β'/6-12-2004), όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, έως 8-10-2017.

ΠΗΓΗ: www.myota.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING, ENA ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ