Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού Τομέα Αθλητισμού είναι αρμόδιο για:


α) τη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Υπουργείου.

β) την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πολίτη.

γ) την επικύρωση των αντιγράφων εγγράφων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας.

δ) τα απαράιτητα έγγραφα που αφορούν στη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

ε) τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

στ) τις επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων, φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφὀσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής.


Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού Τομέα Αθλητισμού
ΘΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
[ @gga.gov.gr]


 Fax: 213-131-6982
atgekta @ gga.gov.gr
Αναπλ. Προϊσταμένη
Τζεράκη Γεωργία
213-131-7052
GTzeraki


213-131-7031


Γκόνη Θεόδωρο
213-131-6362


Γκουλιαμτζή Μαρία
213-131-7006
mgouliamtzi @gga.gov.gr


213-131-7048
edalla @gga.gov.gr

Δεληβαγγέλη Αποστολία
213-131-6870
adelivaggeli @gga.gov.gr

Διώτη Αγγελική
213-131-6843


Δρόσου Αναστασία
213-131-7048
ndrosou @gga.gov.gr

Θεοδώρου Χριστίνα
213-131-7048
xtheodorou @gga.gov.gr

Κιτσούλη Ευθυμία
213-131-7038
 ekitsouli @gga.gov.gr

Κοκκίνου Κωνσταντίνα
213-131-7029
KKokkinou @gga.gov.gr

Κούρουπα Ελένη
213-131-7039
ekouroupa @gga.gov.gr

Κωτσαδάμ Ιωάννης
213-131-7004
gkotsadam @gga.gov.gr

Μακράκη Ελένη
213-131-6869
emakraki @gga.gov.gr

Περουλάκης Παναγιώτης
213-131-6472


Πλατώνη Βασιλική
213-131-6868
VPlatoni @gga.gov.gr

Σαργέντη Γουϊνιφρεντ
213-131-7081
gsargenti @gga.gov.gr

Τσούτσης Ιλίας
210-3442504


Χάλαρη Παναγιώτα
213-131-7006
phalari @gga.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING, ENA ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ